Tartu Ülikoolis on avatud radioloogia eriala residentuur ja radioloogia eriala residentuur koos nukleaarmeditsiini kõrvalerialaga. Mõlemal juhul kestab õpe viis aastat.

Radioloogia residentuuri eesmärgiks on viia arst-residendi teadmised, praktilised oskused ja arstikutsele vajalikud hoiakud iseseisva üldradioloogina töötamise tasemele. Radioloogia ja nukleaarmeditsiini kõrvaleriala residentuuris saab omandada nii üldradioloogi kui nukleaarmeditsiini arsti tööks vajalikud õpiväljundid. Õpe residentuuris läbitakse igale residendile koostatud individuaalse õpingukava alusel. Õpingukava sisaldab teoreetilist ja
praktilist koolitust.

Esimesel kolmel õppeaastal saab resident teadmised kiirgusfüüsikast ja kujutise tekke füüsikalistest alustest, radiobioloogiast ning kiirguskaitsest, radioloogilisest anatoomiast ja projektsiooniõpetusest ning omandab põhjalikud teadmised erinevatest radioloogilistest uurimismeetoditest. Õpe residentuuris toimub kliiniliste valdkondade põhiselt kergemalt-keerulisemale ja vaatluselt soorituseni printsiibil.

Kahel viimasel õppeaastal töötab resident radioloogia valdkonnas omandatud kompetentsi piires radioloogi juhendamisel ning lihvib erialaseid oskusi. Soovituslik on tegeleda ühe või paari konkreetse radioloogia alavaldkonnaga, mida süvendatult välja arendada ning osaleda teadustöös. Nukleaarmeditsiini kõrvaleriala omandamisel on viimasel kahel õppeaastal suurem osa õpiajast pühendatud nukleaarmeditsiinis kasutatavatele
diagnostika- ja ravimeetoditele.

Iga residentuuriaasta sisaldab praktilist tööd õppebaasides, teoreetilist koolitust kursustel ja seminaridel, osavõttu konverentsidest, iseseisvat tööd haigusjuhtude analüüsil, ettekannete tegemist erialastel ja multidistsiplinaarsetel seminaridel. Radioloogia residentuuri lõpetamiseks on kohustuslik läbida residentuuri programm täies mahus ning sooritada edukalt lõpueksam.

Tartu Ülikooli radioloogia eriala residentuuri programm on kooskõlas Euroopa Radioloogia Ühingu residentuuri õppekavaga, millele on andnud heakskiidu Eesti Radioloogia Ühing.

Tartu Ülikooli residentuur radioloogia erialal koos nukleaarmeditsiini kõrvalerialaga on heaks kiidetud nii Eesti Radioloogia Ühingu kui ka Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi poolt ning vastab nii Euroopa Radioloogia Ühingu residentuuri õppekavale kui ka Euroopa Nukleaarmeditsiini residentuuri õppekava nõuetele.

Põhjalikumat teavet residentuuriõppe korralduse ja radioloogia residentuuri programmi kohta saab Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kodulehelt.