Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO asutati 28.septembril 1992.a. Ametiühingute ajaloost on teada, et piltlikult jaotatakse need nn. “valgekraede” ja “sinikraede” organisatsioonideks. TALO on klassikaline “valgekraede” ametiühingute liit, mis esindab kõrgharidusega või eriharidusega spetsialistide kutse- ja ametiühinguid või nende ühingute liite.

TALO on asutatud töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks ühistegevuse kaudu.

Eesti Radioloogia Ühing kuulub TALO-sse alates 16. märtsist 1994.a. ERÜ tegevuse eesmärgiks TALO liikmena on oma liikmeskonna huvide esindamine teiste kõrg- ja eriharidust nõudvate erialade hulgas ning osalemine ühiskonna arenguprotsesse mõjutavate otsuste tegemisel lähtudes Eesti haritlaskonna ühtsetest eesmärkidest. Praktilises elus tähendab see seda, et TALO kaudu on ERÜ-l võimalik osaleda palgaläbirääkimistel tööandjate ja valitsusega, seadusloomes, haridus- ja tööturupoliitikas ning arendada ühistööd kohalike omavalitsustega.

Peab siiski märkima, et kuna TALO on ametiühingute katusorganisatsioon, siis on TALO ja teiste osapoolte vahel sõlmitud kokkulepped üldjuhul laiema kandepinnaga ega puuduta otseselt ERÜ liikmete töötingimusi. Põhilise töö peavad radioloogia ja meie eriala inimeste olukorra parandamiseks ERÜ liikmed läbirääkimistel tööandjate, haigekassa, sotsiaalministeeriumi ja teiste osapooltega ise tegema, sest ei töölepinguid ega haigekassa hinnakirja muudatusi ei hakata tegema TALO kaudu. Samas on näiteks TALO ja EV Valitsuse vahel sõlmitud kokkulepped eelduseks meie läbirääkimiste pidamisel järgmise aasta palgatingimuste üle, samuti nõudmiste esitamisel hinnakirja muudatuste kohta.

Nii meie kui TALO koduleheküljel on toodud mitmeid dokumente viimaste aastate kokkulepete kohta erinevate osapooltega. TALO koduleheküljelt leiate võimaluse jälgida uute õigusaktide projekte ning saate selles osas oma parandusettepanekuid teha. Need tuleks saata ERÜ elektronposti aadressil info@ery.ee. Lisaks on lehel hulgaliselt muud TALO tegevust puudutavat informatsiooni.

Oma huvide kaitsmine tööturul, arvestades, et seal on alati kaks täiesti erineva lähtepositsiooniga osapoolt – töövõtjad ja tööandjad, ei ole kerge ning nõuab pidevat ja selgesihilist tööd. Nii ERÜ kui TALO ametiühinguline tegevus on suunatud sellele, et radioloogia valdkonnas töötavad inimesed saavutaksid Eesti ja Euroopa tööturu maastikul auväärse ja inimlikuks eluks piisavalt hea positsiooni.

Peeter Ross
ERÜ president