Vastavalt Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määrusele nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” töötatakse tervishoiutöötaja pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt.

Pädevuse hindamise komisjoni kuuluvad Aadu Simisker, Aita Tilk, Aleksandr Šamarin, Anu Leht, Ilona Muoni, Jaanika Paemre, Kai Ulst, Peeter Raudvere, Pilvi Ilves, Sergei Nazarenko, Äli Roose.

Pädevuse hindamine on vabatahtlik tegevus, mille tulemused võivad (aga ei pruugi) arvesse tulla erinevates olukordades: palga määramisel tööandja poolt, tervishoiutöötajate registrisse kandmisel tervishoiuameti poolt, kiirgustegevusloa väljaandmisel jm. Määruse “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” kohaselt võivad tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Haigekassa ja Tervishoiuamet oma tööülesannete täitmiseks taotleda pädevuskomisjonilt tervishoiutöötaja pädevuse hindamist.

Eesti Arstide Liidu, erialaseltside ja sotsiaalministeeriumi ühise seisukoha kohaselt on soovituslikuks pädevuse hindamise perioodilisuseks 5 aastat (arvestades eelmisest atesteerimisest või sertifitseerimisest). Eelseisva pädevuse hindamise sisuks on välja selgitada, kas konkreetsel spetsialistil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks radioloogia valdkonnas.

Pädevuse hindamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1. Vabas vormis avaldus pädevuse hindamiseks, milles on ära näidatud sertifitseeritava kontaktandmed (e-posti aadress, telefon).

2. Loetelu ja koopiad dokumentidest, mis kinnitavad radioloogia erialal spetsialiseerumist ja täiendõpet.

3. Koopia viimasest pädevuse hindamise tulemust näitavast dokumendist (atesteerimistunnistus, sotsiaalministri käskkiri, sertifitseerimistunnistus).

4. Eksperthinnang tööalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja töökoormuse kohta kahelt ERÜ liikmelt, kelle liikmestaaž on üle 5 aasta (1 ühine või 2 eraldi hinnangut). Eksperthinnangu andja võib hinnangu aluseks paluda pädevust hinnata laskvalt kolleegilt viimase 5 aasta töö analüüsi.

5. Pädevuse hindamisele tuleva kolleegi poolt allkirjastatud loetelu radioloogiaprotseduuridest, mille kvaliteetseks teostamiseks on tal enda arvates piisavalt eeldusi ja mida ta on ka praktiliselt teostanud viimase 5 aasta jooksul.

Radioloogiaprotseduuride loetelu palume esitada kahel kujul:
5.1. loetelu modaliteetide kaupa, märkida ära Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse nimetus ja vastav kood
5.2.kokkuvõttev loetelu ainult Eesti Haigekassa koodidest.

Pädevuse hindamise taotlejatel palume materjalid elektroonselt edastada 1. maiks 2024. a. e-posti aadressile marje.aidla@itk.ee. Juhul, kui on vajalik saata ka paberkoopiaid, saatke need hiljemalt 1. maiks 2024. a. (saabumise kpv.) aadressil: Marje Aidla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliinik, Ravi 18, 10138 Tallinn (tel. 6207201).
Reeglina ei ole pädevuse hindamist taotleva kolleegi osavõtt komisjoni koosolekust vajalik. Neile, kelle kohalolekut peab komisjon vajalikuks, teatatakse sellest pädevuse hindamise avalduses esitatud kontaktandmete kaudu.
Juhul, kui pädevuse hindamist taotlev radioloog ise soovib komisjoni koosolekul osaleda, palume sellest koos pädevuse hindamise sooviga teada anda 1. maiks 2024. a. Marje Aidlale (e-posti aadressil marje.aidla@itk.ee)

Pädevuse hindamine on tasuline. ERÜ Arengunõukogu 18.05.2002.a. otsuse kohaselt tuleb tasu kanda ERÜ arveldusarvele Swedbank EE532200001120155724 (märkides ülekandel isiku nime ning märgusõna: Pädevuse hindamine. Kevad 2024). Tasu peab olema laekunud hiljemalt 1. maiks 2024. a. järgmises suuruses:

• Radioloog, kes on ERÜ liige – 15 EUR
• Radioloog, kes on ERÜ liige liikmestaažiga alla 3 a. – 95 EUR
• Radioloog, kes ei ole ERÜ liige – 160 EUR
• Mitteradioloog, kes on ERÜ liige – 15 EUR
• Mitteradioloog, kes on ERÜ liige liikmestaažiga alla 3 a. – 95 EUR
• Mitteradioloog, kes ei ole ERÜ liige – 320 EUR